Условия за ползване

Тези Общи Условия уреждат използването на уебсайта diaform.top и всички свързани с него продукти и услуги. Моля, прочетете внимателно следната информация, преди да използвате уебсайта. С използването на уебсайта diaform.top, Вие приемате безусловно настоящите Общи Условия и се задължавате да ги спазвате.

1. Предмет

Уебсайтът diaform.top предлага информация и услуги свързани с различни теми като ..., ..., ..., и ..., всички предоставяни от отделни дистрибутори и доставчици на продукти и услуги.

  • Уебсайтът diaform.top има за цел предоставянето на дигитален контент и облачни услуги, свързани с посочените теми.
  • Използването на уебсайта подлежи на настоящите Общи Условия и всяка друга политика, информация или инструкция, публикувани на уебсайта.
  • Достъпът или използването на уебсайта може да бъде предмет на промени или временни прекъсвания, които са извън контрола на diaform.top. Не носим отговорност за такива прекъсвания или промени.

2. Ограничения

Използването на уебсайта diaform.top подлежи на следните ограничения:

2.1 Вие се задължавате да не предприемате следните действия:

  • Нарушаване на авторски права или други интелектуални собствености на diaform.top или трети лица;
  • Подаване на лъжлива информация или злоупотреба с предоставена информация;
  • Прилагане на измамни практики, включително незаконни пари, пари от престъпна дейност или пари, получени по незаконен начин;
  • Разпространение на вируси, троянски коне, паразити, код или други деструктивни или вредни компоненти;
  • Неоторизиран достъп или опит за достъп до всякаква информация или система.

3. Отказ от отговорност

3.1 Въпреки че се стремим да осигурим точна и актуална информация, не можем да гарантираме нейната изцяло пълнота и точност. Информацията, предоставена от уебсайта diaform.top е предоставена само за обща информация и не трябва да се разглежда като съвет или препоръка за всякаква инвестиционна, правна или друга консултация.

3.2 Ние не носим отговорност за всякаква вреда или загуба, произтичаща от използването на уебсайта diaform.top или неговото съдържание.